CBO Meilân

CBO Meilân is de werknaam voor de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in de Heerenveen en de gemeente De Fryske Marren.

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van vijftien scholen voor  basisonderwijs. CBO Meilân voldoet aan de wet ‘Goed Onderwijs, goed bestuur’. Dat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. Het College van Bestuur en de directeuren van de scholen stemmen zaken met elkaar af in het directieberaad.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur en op (de realisatie van) het (meerjaren) beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en houdt zich bezig met uitvoerende taken, met het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur en directeuren. Elke school heeft een eigen directeur. Deze is belast met onderwijs en onderwijskwaliteit, interne organisatie en de directe zorg- en beheerstaken op schoolniveau.

Koersplan

In het koersplan 2019-2023 kunt u lezen waar wij de komende jaren naartoe willen met ons onderwijs. Het koersplan geeft richting voor de schoolplannen van de 15 scholen van CBO Meilân.

Koersplan CBO Meilan 2019-2023

 

 

Pagina delen: