Team

Wie werken er op Bloei?

Achterste rij  v.l.n.r.
Juf  Marga, Juf Gea, Juf Patricia, Juf Lalita, Juf Tjettje, Juf Sanne

Voorste rij  v.l.n.r.
Juf Tjitske, Juf Jannie, Juf Jeltje, Juf Linda, Juf Tetsje, Juf Gerda, Juf Annemiek, Meester Pyt

Groepsverdeling 2019-2020

Terkaple
Groep 1-2*: Juf Jannie, Juf Tetsje, Juf Annemiek (onderwijsassistente), Juf Margo (stagiaire)
Groep 3-4*: Juf Sanne, Juf Marga
Groep 5-6: Meester Pyt. Juf Marga, Juf Kim (stagiaire)
Groep 7-8: Juf Gerda en Juf Linda

Terherne
*Van februari t/m juli 2020 krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 les in Terherne
Groep 5-6: Juf Patricia en juf Jeltje
Groep 7-8: Juf Tjettje en juf Linda

Algemeen
Directeur: Tjitske van Akker (maandag en donderdag in Terherne, dinsdag en vrijdag in Terkaple)
Locatie-aanspreekpunten: Juf Tjettje in Terherne en Meester Pyt in Terkaple
Intern begeleider, excellent leren-coördinator en rekencoördinator: Juf Tetsje
Onderwijsassistenten: Juf Lalita en Juf Annemiek
Taalcoördinator: meester Pyt
Leescoördinatoren: Meester Pyt en Juf Tjettje

ICT-coördinator: Juf Lalita 
Wetenschap&Techniek coördinator: Juf Gerda
Cultuurcoördinator: Juf Jannie
Coördinatoren werkplaatsleren: Juf Sanne en Juf Patricia (crea en talenten), Juf Marga, Juf Gerda, Juf Jeltje (wereldoriëntatie) |
Verkeerscoördinator: Juf Annemiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: