Team

Wie werken er op Bloei?

Staand v.l.n.r.
Juf Tjitske, juf Patricia, Juf Dineke, Meester Pyt, Juf Tjettje, juf Tetsje, juf Judith, juf Annemiek, juf Jannie, juf Wiep, juf Marga

Zittend v.l.n.r.
Juf Jeltje en juf Lalita

Groepsverdeling 2018-2019

Terherne
Groep 4-5-6: Juf Patricia en juf Jeltje
Groep 7-8: Juf Tjettje en juf Dineke

Terkaple
Groep 1-2-3: Juf Jannie, juf Sanne, juf Tetsje en juf Marga
Groep 4-5-6: Meester Pyt en juf Marga
Groep 7-8: Juf Linda en juf Dineke (juf Judith is momenteel met zwangerschapsverlof)

Algemeen
Directeur: Tjitske van Akker (maandag en dinsdag in Terherne, donderdag en vrijdag in Terkaple)
Directie-ondersteuning en coördinator werkplaatsleren: juf Dineke
Intern begeleider en rekencoördinator: juf Tetsje
Taalcoördinator: meester Pyt
ICT-coördinatoren: juf Lalita en juf Tjettje
Onderwijsassistenten: juf Lalita, juf Gea, juf Elbrich, juf Annemiek en juf Denise
Stagiaires: juf Inge, juf Annemiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: