Frysk mei Spoar8

Mear talen, mear takomst!

Bloei is in trijtalige skoalle. Dat betsjut dat wy les jouwe yn it Nederlâns, Ingelsk en Frysk. Foar Frysk ûndersykje wy de metoade ‘Spoar8’. De bern leare troch it boartsjen mei de taal in soad wurden en kinne se tapasse by ferstean, praten, lêzen en skriuwen. Fansels sjogge wy ek Fryske skoalle TV en is der sels in ôflevering van WitWat by ús op Bloei makke! https://skoaltv.omropfryslan.nl/utstjoering/witwat-oer-iis