Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten twee ouders en twee personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht met betrekking tot beleid en organisatie. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR-reglement op basis van Wet Medezeggenschap Scholen. Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden gekozen waarvoor in het reglement procedures zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de personeelsleden van de school. De MR vervult een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen op school.

MR schooljaar 2022-2023

  • Edward van Dijk
  • Lex van Prooijen
  • Lalita Potma
  • Marga Holtrop

Ouderpanel
Het ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. Dit met uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het omgaan met de leerlingen.

Activiteitencommissie
Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden. Deze houdt zich onder andere bezig met het meehelpen en ondersteunen bij activiteiten op school zoals vieringen, projecten, Sinterklaas, Kerst etc.