Geledingen binnen onze school

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten drie ouders en drie personeelsleden en vergadert iedere vier tot zes weken. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

Leden van de MR zijn:

Tjettje van der Meer (voorzitter en personeelslid)
Mirjam Harmsma (secretaris, ouderlid)
Arnold Douma (ouderlid)
Edward van Dijk (ouderlid)
Tetsje Hibma (personeelslid)
Lalita Potma (personeelslid)

 

Ouderpanel

Hierin zitten ouders die graag meedenken over de organisatie van ons onderwijs. Het ouderpanel kan advies geven over bijvoorbeeld vieringen en festiviteiten, de communicatie richting ouders, het inrichten van de schoolgebouwen en pleinen, de organisatie van het werkplaatsleren enz. Het ouderpanel vergadert ongeveer vier keer per jaar.

 

Werkgroep locatiekeuze

In augustus 2020 zal samenlevingsschool Bloei verder gaan op één locatie. De werkgroep locatiekeuze, bestaande uit een aantal ouders en een aantal teamleden, vergadert een aantal keren aan de hand van de DESTEP-methode, o.l.v. Ronald de Bie (PentaRho). De werkgroep zal haar bevindingen in januari 2020 presenteren tijdens een ouderavond. Deze bevindingen worden voorgelegd aan het bestuur van CBO Meilân.

 

Activiteitencommissie

Een groot aantal ouders zorgt ervoor dat onze school mooi aangekleed is, dat er een hapje en een drankje klaarstaat bij ouderavonden en dat er hulp is bij de Koningsspelen, excursies en dergelijke. Doordat veel ouders werken maar ook graag willen helpen, staat er altijd weer een andere enthousiaste groep ouders klaar die om en om helpen bij activiteiten.

 

Biebouders

Lezen is belangrijk voor kinderen en dat stimuleren we graag. Kinderen van Bloei kunnen onder schooltijd boeken lezen maar mogen ook boeken mee naar huis nemen uit de schoolbibliotheek. Een keer in de drie weken kunnen de boeken worden ingeleverd en mogen er weer nieuwe boeken uitgezocht worden. Op beide locaties is er een ouder die helpt met boeken uitlenen en innemen.


Luizencontrole

Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen en neten. Iedere woensdag komen alle kinderen van Bloei bij elkaar op één locatie, vandaar dat de controle op die dag plaatsvindt. Mochten er luizen en/of neten worden aangetroffen dan worden de desbetreffende ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld. In algemene zin worden alle ouders/verzorgers op de hoogte gesteld dat er hoofdluis op school is geconstateerd. De luizencontrole wordt gedaan door een groepje ouders.

Pagina delen: