Ouders

Ouderbetrokkenheid

We vinden een goed contact tussen school en thuis heel belangrijk, omdat dat direct in het belang van de kind(eren) is. Leerkracht en ouders zijn partners. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind. Ouders en school vertrouwen en respecteren elkaar en handelen in het belang van het kind. De school is een belangrijk onderdeel van een leefbare dorpsgemeenschap. We proberen op verschillende manieren de betrokkenheid van de ouders te stimuleren.

De klassenouders:

De klassenouder ondersteunt de organisatie van o.a. uitstapjes en excursies. De leerkracht geeft een verzoek tot het organiseren van een activiteit door aan de klassenouder.

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders. Hun taak is vooral praktisch van aard. De ouderraad bereidt samen met het team o.a. vieringen en andere activiteiten voor. Zij nemen de teamleden veel werk uit handen.

Omdat wij op twee locaties werken blijven er in 2017-2018 twee ouderraden werkzaam. De ouderraad in Terherne werkt in een zelfstandige oudervereniging.

In het komend schooljaar gaat er onderzocht worden op welke wijze deze twee ouderraden samengevoegd kunnen worden.

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit een aantal ouders die actief willen meedenken en meedoen met de schooldirecteur. Het ouderpanel wordt door de directeur actief betrokken bij de ontwikkelingen van het schoolgebouw, voorgenomen beslissingen en de te nemen maatregelen. Het ouderpanel heeft een signalerende en adviserende rol en heeft een scharnierfunctie tussen de ouders en de school.

Ontwikkelgroep samenlevingsschool

Een groep ouders werken actief met de leerkrachten aan de ontwikkeling van ons nieuwe onderwijsconcept.

Medezeggenschapsraad.

De MR is een wettelijk orgaan, dat zich uitsluitend bezighoudt met beleidszaken en het onderwijs van de school. In de wet is vastgesteld bij welke zaken de MR-instemmingsrecht heeft (bindend) en wanneer er adviesrecht bestaat (niet bindend). In de praktijk wordt gesproken over alle organisatorische en onderwijskundige zaken, waarmee de school te maken krijgt en heeft. De MR moet onder andere instemmen met: Het schoolplan; financieel beleid; de schoolgids. De MR heeft inspraak in het formatieplan en het schoolbeleid. Tevens is de MR betrokken bij sollicitaties.

Schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit de gezamenlijke MR-en van de scholen uit Terherne en Terkaple. Dit zal gedurende een overgangsperiode zo zijn. De MR bestaat uit acht leden, vier teamleden en vier gekozen ouders. De zittingstermijn is drie jaar, zodat per jaar één ouder aftreedt. Ook de teamgeleding rouleert.

Leden van de MR zijn: Elsa Stegenga, Arnold Douma, Femke Regnerij, Barry van Ee-Foekema(ouders)

Chris van Hes, Folmer Zijlstra, Rixt Zandberg en Tetsje Hibma (personeel)

 

 

Pagina delen: